O co w tym chodzi?

Konkurs CTF (Capture the Flag) to zadania polegaja台ce na hackowaniu wczes虂niej przygotowanych, intencjonalnie podatnych na ataki serwiso虂w, programo虂w, serwero虂w oraz algorytmo虂w szyfruja台cych. Znalezienie podatnos虂ci i jej wykorzystanie prowadzi do uzyskania cia台gu znako虂w w okres虂lonym formacie, kto虂ry w realnej sytuacji moz虈emy poro虂wnac虂 np. do danych osobowych czy innych kluczowych informacji. Taki cia台g znako虂w jest przesy艂any przez uczestnika na platforme台 konkursowa台 jako potwierdzenie rozwia台zania zadania. Zadania wykorzystuja台 powszechnie znane podatnos虂ci (a czasami tez虈 nowe, szczego虂lnie te trudniejsze zadania), kto虂re moga台 potencjalnie wyste台powac虂 w realnych przypadkach.

Zasady

 1. Konkurs jest beginner-friendly i rozpoczyna sie台 01.12.2023 o godzinie 10:00 i kon虂czy 23.12.2023 o godzinie 23:59.
 2. Zapisy otwarte dla kaz虈dego zainteresowanego. Podzia艂 na grupy: studenci WSIZ, uczniowie PTI i reszta. Uczestnik samodzielnie wybiera grupe台 podczas rejestracji. Wyz虈sze miejsca w grupie studento虂w i ucznio虂w be台da台 weryfikowane.
 3. Nagrodzone zostana台 trzy pierwsze miejsca w rankingu g艂o虂wnym, gdzie znajduja台 sie台 uczestnicy z kategorii studento虂w WSIZ i ucznio虂w PTI.
 4. Punkty przydzielane za rozwia台zanie zadania sa台 obliczane na podstawie liczby wszystkich przes艂anych poprawnych rozwia台zan虂 i dla kaz虈dego, liczba tych punkto虂w jest taka sama, niezalez虈nie od czasu przes艂ania. Kolejnos虂c虂 przes艂an虂 liczy sie台 jedynie w ogo虂lnym rankingu w przypadku tej samej ilos虂ci punkto虂w.
 5. Dozwolone sa台 wszystkie doste台pne narze台dzia, ro虂wniez虈 p艂atne.
 6. Zakaz dzielenia sie台 z innymi uczestnikami oraz publikowania w internecie rozwia台zan虂 lub wskazo虂wek do rozwia台zan虂 przed zakon虂czeniem konkursu.
 7. Jedna osoba moz虈e miec虂 tylko jedno konto.
 8. Flagi nalez虈y przesy艂ac虂 natychmiast po dojs虂ciu do rozwia台zania.
 9. Format flagi to WSIZ{[0-9A-Za-z_\-!@#$%^&*?]{1,64}} (to jest regex, flaga be台dzie podobna do tej: WSIZ{fake_flag})
 10. Zwycie台zcy zobowia台zani be台da台 do przes艂ania writeup'o虂w kilku zadan虂, kto虂re rozwia台zali.
 11. Komunikacja z organizatorami odbywa sie台 za pos虂rednictwem Discorda: https://discord.gg/bWw4URp8Uw.
 12. Nowe zadania pojawiaja台 sie台 o 10:00.

Powodzenia 馃殌